മരുന്ന്: 8301834487, ബുക്കിംഗ് : 0476 2691011, 7593014468 janakeeyanattuvaidyasala@gmail.com