ജനകീയ നാട്ടു വൈദ്യശാല


Address :-
കൊട്ടാരക്കര, പാണ്ടിത്തിട്ട
Phone No:- 8031834487, 9747405406, 9846184868
email :- janakeeyanattuvaidyasala@gmail.com

Quick Contact

4 + 5 =

കൊല്ലം – കൊട്ടാരക്കര റൂട്ട്
കൊല്ലം –> (27.4Km)കൊട്ടാരക്കര –> (1.5 KM) കിഴക്കേത്തെരുവ് –> (2.5 Km)തലവൂർ രണ്ടാലുംമൂട് –> (1.5 Km)പാണ്ടിത്തിട്ട കളത്തട്ട് ജംഗ്ഷൻ


അടൂർ- കൊട്ടാരക്കര റൂട്ട്
അടൂർ –> കൊട്ടാരക്കര മൈലം –> (1.5 Km പട്ടാഴി റൂട്ട് ) അക്കവിള –> (3 Km വലതു തിരിഞ്ഞു) പാണ്ടിത്തിട്ട കളത്തട്ട് ജംഗ്ഷൻ


കൊല്ലം – പുനലൂർ (ട്രെയിൻ)
കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻകഴിഞ്ഞു –> കുറി (കുറ) റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങുക –> (1 Km) വൈദ്യശാല

ജനകീയ നാട്ടു വൈദ്യശാല