മരുന്ന്: 8301834487, ബുക്കിംഗ് : 7593014468, 9747405406, 9846184868 info@janakeeyanattuvaidyasala.com

ജനകീയ നാട്ടു വൈദ്യശാല


Address :-
ഓച്ചിറ ചൂനാട് – വള്ളികുന്നം റോഡ് പഴയ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ [ സത്യൻ ആലയം ഹോസ്പിറ്റൽ ] ഓച്ചിറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും 300 മീറ്റർ
കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും 7 കിലോമീറ്റര്

മരുന്ന്: 8301834487

ബുക്കിംഗ് : 7593014468, 9747405406, 9846184868

email :- janakeeyanattuvaidyasala@gmail.com

Quick Contact

12 + 3 =

ജനകീയ നാട്ടു വൈദ്യശാല