മരുന്ന്: 8301834487, ബുക്കിംഗ് : 7593014468, 9747405406, 9846184868 info@janakeeyanattuvaidyasala.com

Informations (അറിയിപ്പുകൾ):

♦നിയമപരമായകരണങ്ങളാൽ പുതിയ രോഗികളുടെയും പഴയ രോഗികളുടെയും ചികിത്സ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

♦നിയമപരമായകരണങ്ങളാൽ പുതിയ രോഗികളുടെയും പഴയ രോഗികളുടെയും ചികിത്സ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

Multiple registration will cause cancellation of your booking.
ദയവായി ഒന്നിൽകൂടുതൽ തവണ ബുക്കിംഗ് ചെയ്യാതിരിക്കുക.


New Patient

പുതിയ റെജിസ്റ്ററേഷൻ

Booking

Old Patient

റെജിസ്റ്ററേഷൻ നിലവിലുള്ളവർ

Booking