മരുന്ന്: 8301834487, ബുക്കിംഗ് : 7593014468, 9747405406, 9846184868 info@janakeeyanattuvaidyasala.com
Sorry!!! Booking is allowed on Monday 7:00 AM to Thursday 4:00 PM Only.


(തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിമുതൽ വ്യാഴാഴ്ച നാലുമണിവരെ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു.)