മരുന്ന്: 8301834487, ബുക്കിംഗ് : 7593014468, 9747405406, 9846184868 info@janakeeyanattuvaidyasala.com

♦നിയമപരമായകരണങ്ങളാൽ പുതിയ രോഗികളുടെയും പഴയ രോഗികളുടെയും ചികിത്സ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

♦നിയമപരമായകരണങ്ങളാൽ പുതിയ രോഗികളുടെയും പഴയ രോഗികളുടെയും ചികിത്സ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.